top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Utorak, 21 Siječanj 2014 20:05

ljNa temelju ?lanka 46. Poslovnika Op?inskog vije?a Ljubuki ("Sl. glasnik op?ine Ljubuki", broj 4/08), sazivam XVI. SJEDNICU OP?INSKOG VIJE?A LJUBUKI za 24.01.2014. godine (petak) s po?etkom u 11,00 sati i predlaem sljede?i:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s XV. sjednice Op?inskog vije?a,
2. Aktualni sat (vije?ni?ka pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima,
4. Prijedlog Odluke o naknadi kod dodjele grobnog mjesta na koritenje, godinjoj grobnoj naknadi za koritenje grobnog mjesta i naknadi za koritenje mrtva?nice,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priklju?ivanju na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom,
6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji br: 02-05-762/09 i ugovora o ustupanju ugovora o koncesiji br: 02-05-1070/10 na drutvo Europrevent d.o.o. Ljubuki,
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji br: 02-05-958/09 i ugovora o ustupanju ugovora o koncesiji br: 02-05-1069/10 na drutvo Europrevent d.o.o. Ljubuki,
8. Prijedlog Odluke o pripajanju Javne ustanove Umjetni?ke galerije "Tihaljina-Mlade-Trebiat" s Javnom ustanovom "Kulturno-portski centar" Ljubuki,
9. Prijedlog Odluke o pripajanju Javne ustanove "Ljubuki kulturni centar" u Ljubukom s Javnom ustanovom "Kulturno-portski centar" Ljubuki,
10. Prijedlog Odluke o pripajanju Javne ustanove Ljubuki portski centar Ljubuki s Javnom ustanovom "Kulturno-portski centar" Ljubuki,
11. Prijedlog Odluke o pripajanju Javne ustanove "Hrvatska knjinica Ljubuki" u Ljubukom s Javnom ustanovom "Kulturno-portski centar" Ljubuki,
12. Prijedlog Rjeenja o razrjeenju ravnatelja Dje?jeg vrti?a Ljubuki u Ljubukom,
13. Prijedlog Rjeenja o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i na?inu rada Dje?jeg vrti?a Ljubuki,
14. Prijedlog rjeenja o dodjeli na koritenje neizgra?enog gra?evnog zemljita radi izgradnje stambenog objekta:
a) Jozi Mandi?u sinu Ante iz Hardomilja,
b) Zdenku Mandi?u sinu Drage iz abara, Hardomilje,
c) Zoranu Jelini?u sinu Mile iz abara, Hardomilje,
d) Draenu Jelini?u sinu Mile iz abara, Hardomilje,
e) Denisu Jelini?u sinu Nikole iz abara, Hardomilje,
f) Nikoli Ili?u sinu Mile iz Gabela Polja, ?apljina,
g) Zoranu Ili?u sinu Mile iz Gabela Polja, ?apljina,
h) Zorki Markanjevi? k?eri Pere iz abara, Hardomilje,
i) Milici Bonjak k?eri Ilije iz Predgra?a, Ljubuki,
j) Branku Grbavcu sinu Ivana iz Humca,
k) Miloslavu Borasu sinu Blage iz Humca,
l) Vladimiru Nii?u sinu Markana iz Crvenog Grma,
m) Ivanki Nii? k?eri Mate iz Crvenog Grma,
n) Anti Blaevi?u sinu Blaa iz Breze,
o) An?i Mihaljevi? k?eri Ante iz Crvenog Grma.
15. Prijedlog rjeenja o dodjeli na koritenje neizgra?enog gra?evnog zemljita radi proirenja lokacije:
a) Zdenku Grbavcu sinu Ljube iz Ljubukog,
b) Anici Babi? k?eri Stipe iz Bu?ina, Ljubuki,
16. Prijedlog Rjeenja o utvr?ivanje prava vlasnitva u korist "Nameks" d.o.o. iroki Brijeg,
17. Prijedlog Zaklju?ka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o izgradnji Doma za stare i iznemogle osobe izme?u Udruge "Kraljica obitelji" i op?ine Ljubuki.

Sjednica ?e se odrati u prostorijama Gradske vije?nice Ljubuki.

PREDSJEDNIK,
Toni Kraljevi?

ljubuski.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m