top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Priop?enje predsjednika HSS-a povodom nemira u Federaciji BiH
Nedjelja, 09 Veljača 2014 16:22

ljNakon jasne socijalne intencije koju su u po?etku imali prosvjednici u Tuzli daljnja eksploatacija "bosanskog prolje?a", donijela je jasnu politi?ku dimenziju. Jasno je danas da je ovaj trodnevni val nasilja izreiran od stranih i doma?ih centralisti?kih snaga u zemlji kako bi se naknadnim tuma?enjem BH stvarnosti stvorio dojam nagle socijalne

osvijetenosti BH drutva i njegovog multietni?kog karatkera koji se pod teretom neimatine preko no?i stvorio, drutva koje ne trpi etni?ke podjele nego slono i proleterski nastupa u borbi protiv korupcije i nesposobne vlasti, gase?i unutarnje granice i nepotrebne institucije, drutva koje je fokusirano samo na standard i progres dok ga etni?ka pitanja i nacionalizam kojim ga truje elita apsolutno ne zanimaju.

Takvom idealiziranom propagandom ekstremno podijeljenog i etni?ki napetog BH drutva htjela se napraviti medijski savrena slika Mlade Bosne u Europi i time stvoriti politi?ka protutea Rezoluciji koju je usvojio Europski parlament i u kojoj se jasno kae da Ustav BiH ne ispunjava europske standarde u pogledu zatite ne samo pojedina?nih nego i kolektivnih prava te da se sukladno tome pitanje Hrvata kao konstitutivnog naroda koji se konstantno preglasava i majorizira od strane Bonjaka mora rijeiti paralelno sa provedbom presude Sejdi?-Finci.

Ovi nemiri iako su medijski uspjeno predstavljeni kao op?i i bosanskohercegova?ki u stvarnosti su se ograni?ili samo na ve?inska bonja?ka podru?ja u FBIH ?ime sami pobijaju svoju osnovnu poruku. Veliki socijalni bunt svih naroda i narodnosti u BIH nije napustio prostor virtualnog bonja?kog entiteta. Izvedeni su naivno i prozirno , naime socijalne buntove prate napadi na sve razine vlasti, financijske institucije poput banaka, nepredvidive situacije i nevjerojatni doga?aji, dok su u "bosanskom prolje?u" napadani unaprijed odre?eni ciljevi, u pravilu srednja razina vlasti. Svugdje je ponavljan jedan te isti obrazac, a parole koje su se medijski ponavljale opet odaju jasne politi?ke ciljeve prosvjednika koje ne mogu pro?i nego opet na jednom dijelu BIH.

Mostar pri tome ne smatram izuzetkom jer su nerede u Mostaru potakli i reirali isti oni koji su Hrvatima nametnuli predstavnike u platformaku federalnu vladu i njihove sluge.

Na njihovu alost Hrvati u BiH su svjesni kako ovo nije nae prolje?e ali su isto tako svjesni kako sve ovo jeste dugoro?no upereno protiv Hrvata i njihovih politi?kih prava kao konstitutivnog naroda budu?i da je u pozadini cijelog doga?aja elja za centralizacijom Federacije.

Ono to hrvatski politi?ari ne smiju dozvoliti jest to da se zahvaljuju?i nekolicini izdajnika koji sjede u Sarajevu u foteljama koje su im osigurali Bonjaci i profesionalni gra?ani ogromne tete nastale u ovim nemirima saniraju novcem koji bi se ponovo namaknuo na utrb BiH Hrvata i upanija u kojima su Hrvati ve?ina.

Bonja?ki nacionalisti i gra?anski nacionalisti sami su sebi birali, neka sada uivaju u Zapadnoj Njema?koj koja gori posljednjih dana.

Tamo gdje su Hrvati izabrali svoje legitimne predstavnike nemira nema. One Hrvate koje su silovanjem Ustava i Zakona BiH dekretom Visokog predstavnika instalirali u federalne fotelje nae drage komije slobodno mogu zadrati u Sarajevu, nama tu vie ne trebaju. A ako su im kvalitetan kadar nek ih u svojoj kvoti uposle i u novom mandatu.


Predsjednik HSS Mario Karamati?

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m