top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #

Usvojen Zakon o utvr?ivanju na?ina osiguravanja sredstava za sanaciju duga
Petak, 23 Studeni 2012 00:00
skupstina_sovaSkuptina upanije Zapadnohercegova?ke na 21. sjednici odranoj u srijedu 21. Listopada 2012. godine, u irokom Brijegu, izme?u ostalog, po skra?enom postupku usvojila je Prijedlog Zakona o utvr?ivanju na?ina osiguravanja sredstava za sanaciju duga upanije Zapadnohercegova?ke prema izvanprora?unskim fondovima
 
Op?insko vije?e sljede?i tjedan po?inje s radom
Srijeda, 21 Studeni 2012 13:05
opcinsko_2012U Gradskoj vije?nici u Ljubukom ju?er su sve?ano uru?eni certifikati novim op?inskim vije?nicima koje su uru?ili dosadanji predsjednik OV-a Vice Nii? te tajnica vije?a Vjerica Vukojevi?. Op?insko vije?e je zastupni?ko tijelo gra?ana op?ine Ljubuki i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga op?ine Ljubuki
 
HZ Herceg Bosna je sa?uvala Hrvate u BiH
Subota, 17 Studeni 2012 20:32
dan_hb_vjenacPolaganjem vijenaca na Trgu irokobrijekih rtava u irokom Brijegu te sve?anom sjednicom Skuptine i Vlade upanije Zapadnohercgova?ke, zapo?elo je obiljeavanje Dana upanije Zapadnohercegova?ke.
Prigodnim rije?ima nazo?nima se obratio predsjednik Skuptine Ante Mieti?
 
HKZ Troplet o spomendanima, praznicima, blagdanima, zakonima....
Četvrtak, 15 Studeni 2012 12:27
tropletPred nama su vani spomendani koji posljednjih godina svaki put izazovu sporenja i tenzije. Prvo, 18. studenog je Dan Hrvatske zajednice Herceg Bosne, koji ?e u Federaciji BiH neki obiljeavati, polagati vijence i slaviti, neki ne?e raditi, a drugi ?e morat raditi iako bi eljeli na poseban na?in proslaviti taj dan.
 
Srijeda, 14 Studeni 2012 21:37
koroman_sporazumSporazum izme?u Hrvatskog pravakog bloka i HDZ- a BiH Ljubuki o partnerskoj i programskoj suradnji na razini op?ine Ljubuki za razdoblje od 2012. do 2016. godine potpisan je danas u prostorijama Op?ine.
Na?elnik Nevenko Barbari? izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja sporazuma
 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 7 od 63
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m