top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Rasvjetljeno kazneno djelo "postavljanja bomba"
Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 17:51

ljPU Ljubuki rasvijetlila je kazneno djelo, koje je po?injeno 10. velja?e o. g. Navedenog nadnevka u 15:05 h PU Ljubuki zaprimila je prijavu da je u Srednjoj strukovnoj koli Ru?era Bokovi?a u Ljubukom "postavljena bomba" zbog ?ega se pristupilo evakuaciji kole.

Nakon izvrene evakuacije policijski slubenici za protuekplozivnu zatitu MUP-a izvrili su pregled kolskog objekta, kojom prilikom nije prona?ena nikakva ekplozivna naprava, odnosno utvr?eno je da je dojava bila lana.

Operativnim radom istraitelji PU Ljubuki doli su do saznanja o mogu?im po?initeljima kaznenog djela. U slubenim prostorijama PU Ljubuki izvrena je kriminalisti?ka obrada nad jednim starijim maloljetnikom i dvojicom mla?ih maloljetnika sa ireg podru?ja op?ine Ljubuki, ina?e u?enicima navedene kole, a obrada je izvrena u nazo?nosti socijalnog radnika i roditelja maloljetnika.

Izvrenom kriminalisti?kom obradom utvr?eno je postojanje osnova sumnje da su trojica maloljetnika po?inili opisano kazneno djelo, te ?e PU Ljubuki u redovnom postupku upanijskom tuiteljstvu podnijeti odgovaraju?e izvije?e o po?injenom kaznenom djelu protiv istih.

mupzzh.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m