top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Četvrtak, 20 Veljača 2014 18:12

jp uprava ljubuski?lanovi Uprave Drutva ju?er su uprili?ili radni posjet op?ini Ljubuki u okviru redovitih obilazaka uposlenika i objekata poduze?a. Pod predsjedanjem generalnoga direktora Elektroprivrede HZHB, Nikole Krei?a odrana je sjednica Uprave u prostorijama Poslovnice Elektro Ljubuki, to je bila i prigoda za razgovor s uposlenicima

kako Distribucije tako i Opskrbe, o aktualnim temama vezanim za njihov svakodnevni rad i probleme s kojima se susre?u.

U prostorijama Poslovnice organiziran je i sastanak ?lanova Uprave Drutva s na?elnikom op?ine Ljubuki, Nevenkom Barbari?em i predsjednikom op?inskoga vije?a Tonijem Kraljevi?em, s ciljem podrobnijega upoznavanja s aktualnim stanjem kada je u pitanju distribucijska mrea u toj op?ini, planovi i mogu?nosti daljnje suradnje na poslovima od zajedni?koga interesa.

Kao nastavak kontinuiranoga ulaganja JP Elektroprivreda HZ HB i u teku?oj 2014. godini planira investirati oko 4.000 000,00 KM za rekonstrukciju niskonaponske mree (NNM) i trafostanica kako bi se nastavilo poboljavanje opskrbe elektri?nom energijom svih kupaca s toga podru?ja.

Potrebno je istaknuti vanu ?injenicu kako je op?ina Ljubuki od prije Domovinskoga rata imala jednu od najloijih odnosno najzaputenijih niskonaponskih mrea na naim prostorima, stoga iziskuje viegodinja ulaganja kako bi se dovela na razinu koju zasluuju nau kupci.


Nadalje, na sastanku se razgovaralo i o napajanju elektri?nom energijom poslovne zone Zvirovi?i, otkupu trafostanica u vlasnitvu ili suvlasnitvu op?ine, priklju?ivanju na mreu novih objekata od interesa za lokalno stanovnitvo i objekata ?iji je investitor op?ina. Teme su tako?er bile i problematika dugovanja op?ine Ljubuki za javnu rasvjetu i reim rada HE Pe? Mlini.

Generalni direktor Elektroprivrede HZHB i na?elnik op?ine Ljubuki sloili su se kako je dosadanja poslovna suradnja bila zadovoljavaju?a, ali i da ubudu?e trebaju intenzivnije zajedni?ki raditi na njezinom unapre?enju, to je od obostranoga interesa.

Kako JP Elektroprivreda HZHB sukladno svojim mogu?nosti i zakonskim propisima podupire rad pored ostalih i sportskih udruenja i kolektiva, ?lanovi Uprave Drutva u pratnji na?elnika op?ine, zajedni?ki su posjetili vodstvo i sportske objekte rukometnoga kluba Izvi?a? Ljubuki u sklopu kojega djeluje i rukometna akademija.

Ina?e su rukometni klubovi iz Ljubukoga jedni od najuspjenijih sportskih kolektiva na naim prostorima koji se mogu pohvaliti kvalitetnim radom mla?ih igra?kih selekcija u kojima trenuta?no, u juniorskoj i kadetskoj selekciji kluba kao i u Rukometnoj akademiji, trenira preko 200 polaznika.

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m